• ค่ายแบ่งปันรอยยิ้มครั้งที่ 4

    คณะศึกษาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    สโมสรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 59

Latest NEWS


Talk with Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : 1600
e-Mail : ekkarin.s@psu.ac.th