ถ่ายทอดสด ประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559