คณะศึกษาศาสตร์

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2511  รับนักศึกษารุ่นแรก  จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์  จำนวน  35 คน  และสาขาศิลปศาสตร์  จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ซึ่งต่อมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันรูสมิแล และสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นวันศึกษาศาสตร์ด้วย
     ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูระดับปริญญาตรีที่สอนระดับมัธยมศึกษา และเพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลยุคนั้นและร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับวิทยฐานะของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย  ปีการศึกษา 2511  เป็นปีแรกที่คณะศึกษาศาสตร์  เปิดทำการสอนในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา   มีอาจารย์จำนวน  11 คน  นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่เปิดสอนในภาคใต้  โดยมีศาสตราจารย์นพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม
       

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ

  • ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • สร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
  • ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  • สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล