ข่าวหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

ข้อมูลหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

โครงการที่เปิดอบรม

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


4. อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน     คณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจหลักเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีพันธกิจ ในด้านการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นการฝึกอบรมให้กับ ครูสอนศาสนาอิสลาม และ ครูสอนตาดีกา เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นมีทักษะในการสอนที่ได้มาตรฐาน มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ก้าวทันความก้าวหน้าในวิชาชีพครูโครงการทั้งสอง เป็นโครงการที่ให้บริการแบบให้เปล่าโดยทางคณะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยฯที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ และสืบเนื่องจากความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ คณะฯจึงได้รับงบประมาณให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ และโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นได้ว่าโครงการบริการวิชาการที่คณะดำเนินการ จะเป็นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของบุคลากร มาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทางด้านการศึกษา และประสบการณ์ในการจัดโครงการดังกล่าวมาข้างต้น ได้ทำให้บุคลากรทางการศึกษาของคณะมีความรู้เพิ่มเติม เข้าใจปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ และนำความรู้ ความเข้าใจเหล่านั้น มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

     ในการดำเนินการบริการวิชาการจะมีหน่วยบริการวิชาการ และรองคณบดีดูแลดำเนินการ มีคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการให้ข้อแนะนำในการดำเนินการ และทุกโครงการจะมีการประเมินผลสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ ยังมีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโดยตกลงให้มีการจัดโครงการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 4 หลักสูตร โครงการนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าสมัคร ถือเป็นโครงการหารายได้ของคณะ และมีการจัดโดยใช้เงินรายได้คณะและเงินกองทุนวิจัยคณะ จัดทำเป็นโครงการบริการวิชาการอีกด้วย

วิสัยทัศน์

     คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ
  1. ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
  4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
  5. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
  1. ด้านการผลิตบัณฑิต
  2. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
  4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

โทร: -

นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม

พนักงานบริหารทั่วไป

โทร: 084-3951688

Email :ka_teejaa@hotmail.com

นางสาวอรอนงค์ บุญล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 084-7674282

Email :bowvy.psy@gmail.com