Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

เดือนมีนาคม 2562
1. โครงการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มีนาคม 2562

(เริ่มเรียนวันที่ 1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562) สามารถสมัครได้ที่งานธุรการโรงเรียน ในวัน เวลาทำการ
2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 24 เมษายน 2562ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ในเวลาทำการของธนาคาร (หากเกินวันที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท)
3. ส่งแบบสำรวจสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 24 เมษายน 2562 ได้ที่ห้องธุรการ ในวัน เวลาทำการ

(หากส่งสิทธิ์เกินวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้กับรัฐบาล)
4. วันที่ 29 มีนาคม 2562
* รับเอกสารหลักฐานจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
* รับสมุดบันทึกพัฒนาการ และรูปถ่ายบัณฑิตน้อย ระดับอนุบาล

* * รับใบ Payment สำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ครูประจำชั้น
เดือนพฤษภาคม 2562
1. ปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562
2. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น

 

แบบสำรวจความต้องการในการใช้สิทธิ์

ผู้อำนวยการ

PO2020i

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2020 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.