Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

ความเป็นมา

        โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

        โรงเรียนอนุบาลสาธิต เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2531รับนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ เข้าเรียนในชั้นบริบาลและชั้นอนุบาล 1

 

        ในปี พ.ศ.2537 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต และให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2537และปีการศึกษา 2538 ตามลำดับ

 

        ต่อมาปี พ.ศ.2541 โรงเรียนอนุบาลสาธิตได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2546 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

        ปีการศึกษา 2555 เริ่มเปิดสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (1ห้องเรียน)

           

           ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ระดับละ 1 ห้องเรียน และดำเนินการสอนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

PO2020i

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2020 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.