Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

คำขวัญโรงเรียน

“รักการเรียน   เพียรทำดี   มีวินัย”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

       โรงเรียนอนุบาลสาธิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สำรวจและแสดงออกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนฝึกคิด

ฝึกทักษะกระบวนการ ฝึกการตัดสินใจ มีวินัยและมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นผลจากความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการได้แก่

 

        1. คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

        2. การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อพัฒนาการสูงสุดของเด็กแต่ละคน

        3. คุณภาพของการเรียนรู้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

        4. การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความร่วมมือจะส่งผลยิ่งใหญ่กว่า

        5. ความเป็นเลิศของคนมิได้วัดที่ศักยภาพด้านวิชาการเท่านั้น แต่วัดที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์

            โดยองค์รวม

ผู้อำนวยการ

PO2020i

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2020 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.