Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนอนุบาลสาธิต จะจัดและพัฒนารูปแบบการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา

และประถมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

เฉลียวฉลาดทั้งทางด้านปัญญาและอารมณ์ ควบคู่กับความสามารถด้านศีลธรรมและ

จริยธรรมโดยได้รับความร่วมมืออันดีเลิศจากครอบครัวและชุมชน

 

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียนอนุบาลสาธิต มีดังต่อไปนี้

         1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้

    เป็นคนดีมีปัญญาและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

         2. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

    และนำศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียน

         3. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการระดม

    ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

         4. เป็นแหล่งศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

         5. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชา

    การปฐมวัยศึกษา การประถมศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         6. เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่หน่วยงานทางการศึกษาและครอบครัว

ผู้อำนวยการ

PO2020i

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2020 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.