Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

โรงเรียนอนุบาลสาธิตรับมอบอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนเดินทางไปรับมอบอุปกรณ์กีฬา นำทีมโดย นางสาวนิตยา สืบประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝั่งประถม ,นายสมพงศ์ จิตเลขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร พร้อมกับตัวแทนนักเรียน เพื่อรับมอบโต๊ะและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการ Set Table Tennis Everyone ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์เทศบาลนครยะลา

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเทเบิลเทนนิสเทศบาลนครยะลา เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาส พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้ทางโรงเรียนได้รับอุปกรณ์กีฬา เป็นการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน ประสบการณ์การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เพื่อพัฒนานักเรียนสู่นักกีฬาที่มีคุณภาพต่อไป

_MG_1156.jpg_MG_1158.jpg_MG_1163.jpg_MG_2545.jpg_MG_2546.jpg_MG_2548.jpg_MG_2550.jpg_MG_2554.jpg_MG_2556.jpg_MG_2560.jpg_MG_2564.jpg_MG_2565.jpg_MG_2568.jpg

ผู้อำนวยการ

PO2020i

LINE@

เพิ่มช่องทางการติดต่อให้ท่าน

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Untitled 1

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2021 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.

PopUpMove