Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

โครงการยิ้มสวยด้วยมือเรา

            การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องดูแลและใส่ใจเพราะหน้าที่ของฟัน

นอกจากจะบดเคี้ยวอาหารแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สร้างคำพูดและรอยยิ้มให้กับผู้คนเพื่อผูกมิตรไมตรีต่อกัน 

คนส่วนใหญ่จึงต้องการช่องปากที่สะอาดและสวยงามเพื่อเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

            โรงเรียนอนุบาลสาธิตจึงจัดโครงการดี ๆ ที่ช่วยรณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กๆ

ในชื่อโครงการ “ยิ้มสวยด้วยมือเรา” จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคาร 80 ปีชูเกียรติ

ปิติเจริญกิจซึ่งได้รับเกียรติคุณชารีฟ  เจ๊ะอาลี และคุณจัสมิล  มุนินรุ่งเรืองเดช วิทยากรจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรูสะมิแล  ที่มาให้ความรู้สนุกในการดูแลสุขภาพช่องปาก พร้อมกับ

เป็นกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยฟันสวย ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากทุกระดับชั้นที่มี

สุขภาพช่องปากดีเยี่ยม ผลปรากฏว่านักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ระดับชั้น ลำดับที่และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ชั้นอนุบาล 1 อันดับที่ 1 เด็กชายภูดิส             ทองศรีจันทร์
  อันดับที่ 2 เด็กหญิงฮัยฟาฮ์        วาเงาะ
อันดับที่ 3 เด็กหญิงณพิชา         แวดือรามัน
ชั้นอนุบาล 2 และ 3 อันดับที่ 1 เด็กชายนโม              เทพสุวรรณ
  อันดับที่ 2 เด็กหญิงนิฟาริด้า       ผันแปร
  อันดับที่ 3 เด็กหญิงอัญชิสา        แสงอรุณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อันดับที่ 1 เด็กหญิงกรรณกร       เอื้อภักดีวงศ์
  อันดับที่ 2 เด็กหญิงซัลซานีน       ดือเระ
  อันดับที่ 3 เด็กชายวัชรภัทร         พิชัยรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 อันดับที่ 1 เด็กหญิงฮัซนา           หีมสุหรี
  อันดับที่ 2 เด็กชายพงศ์ปณต       เทพจารี
  อันดับที่ 3 เด็กหญิงวรัญชนา       อาภาศรีรัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อันดับที่ 1 เด็กชายปริชญ์            ภูยุทธานนท์
  อันดับที่ 2 เด็กชายชินพัฒน์         จิรวิกรานต์
  อันดับที่ 3 เด็กหญิงวรัทยา           เขื่อนขันธ์

            ท้ายนี้ ฝากถึงน้อง ๆ หนู ๆ ทุกคน ถ้าหากต้องการมีฟันสวยสดใส สุขภาพช่องปากดี อย่าลืม

แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร แปรงฟันให้ถูกวิธี และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

นอกจากฟันจะแข็งแรงแล้ว เด็กๆอาจจะได้เป็นหนูน้อยฟันสวยของโรงเรียนในปีต่อไปได้ค่ะ

IMG_2553.jpgIMG_2561.jpgIMG_2565.jpgIMG_2566.jpgIMG_2571.jpgIMG_2573.jpgIMG_2576.jpgIMG_2577.jpgIMG_2578.jpgIMG_2579.jpgIMG_2580.jpgIMG_2583.jpgIMG_2588.jpgIMG_2591.jpgIMG_2592.jpgIMG_2597.jpgIMG_2598.jpgIMG_2601.jpgIMG_2604.jpgIMG_2606.jpgIMG_2612.jpgIMG_2614.jpgIMG_2626.jpgIMG_2629.jpgIMG_2647.jpgIMG_2656.jpgIMG_2666.jpgIMG_2671.jpgIMG_2673.jpgIMG_2675.jpgIMG_2677.jpgIMG_2679.jpgIMG_2681.jpgIMG_2683.jpgIMG_2685.jpgIMG_2686.jpgIMG_2688.jpgIMG_2691.jpgIMG_2693.jpgIMG_2694.jpgIMG_2697.jpgIMG_2699.jpgIMG_2701.jpgIMG_2704.jpgIMG_2711.jpg

ผู้อำนวยการ

PO2020i

LINE@

เพิ่มช่องทางการติดต่อให้ท่าน

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Untitled 1

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2021 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.

PopUpMove