Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

PrakardSamak2020

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอนุบาลสาธิต

ตามที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน ในงาน​ จ.ภ.สตูลวิชาการ​’60​ วันที่​ 11​ มกราคม​ 2561  จำนวน​ 12​ คนนั้น

               บัดนี้ ได้ประกาศผลการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนอนุบาลสาธิต จึงขอแสดงความยินดี ต่อผลงานอันน่าภูมิใจของนักเรียน ทั้ง 12 คน ที่ได้เดินทางไปสร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ประจักษ์ ดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1. เด็กหญิงพิมดา             ก่อเกียรติพิทักษ์ .6 ทดสอบความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
2. เด็กหญิงเกตุฟ้า            แก้วพิมพ์ ป.6 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
3. เด็กชายสิรวิชญ์            แก้วอุทัย ป.6 ทดสอบความรู้ทางวิชาสุขศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
4. เด็กหญิงพรภูมิ            แสงมณี .4 ทดสอบความรู้ทางวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
5. เด็กชายอดิลัน              สาเล็ง .6 ทดสอบความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
6. เด็กชายประยูรชนก      คณานุรักษ์ ป.6 แข่งขันคิดเลขเร็ว ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
7. เด็กชายรัฐนันท์            ชินดือเระ .5 เเข่งขันวาดภาพด้วยสีไม้ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
8. เด็กหญิงประกายกานต์  สระอิส .6EP English  Proficiency Competition ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
9. เด็กหญิงธนิชา              ชัยชนะโชติ ป.6EP การใช้งานโปรแกรม MS Paint Windows 10 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

               จากความสำเร็จในครั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลสาธิต ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุน ทุกๆฝ่าย ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน จนได้รับรางวัลอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจดังกล่าว

S_7370953250267.jpgS_7370953290100.jpgS_7370953342289.jpgS_7370953394454.jpgS_7370953428434.jpgS_7370953475823.jpgS_7370953512131.jpgS_7370953555257.jpgS_7370953589307.jpgS_7370953631206.jpgS_7370953676107.jpgS_7370953710399.jpg

ผู้อำนวยการ

PO2020i

LINE@

เพิ่มช่องทางการติดต่อให้ท่าน

ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Untitled 1

ปฏิทินโรงเรียนอนุบาลสาธิต

Link การศึกษา
Copyright © 2021 Anubansatit Prince of Songkla University Rights Reserved.

PopUpMove