หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

มี 5แขนงวิชา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) 4 ปี

มี 1 สาขาวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

มี 3แขนงวิชา


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

มี 5 แขนงวิชา


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

มี 1 สาขาวิชา


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี

มี 2 สาขาวิชาเอก


Designed by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301