ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ วิชา 299-102 กิจกรรมประกอบหลักสูตร

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ วิชา 299-102 กิจกรรมประกอบหลักสูตร ของภาคการศึกษาที่ 2/2554
สำหรับการจัดทำรายงานโครงการในรายวิชา โดยประกอบด้วย 3 ไฟล์ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวโหลดไฟล์
และนำไปแตกไฟล์ได้ ประกอบด้วย

1. โครงการฉบับสมบูรณ์

2. ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ

3. ปกหน้าโครงการ ซึ่งเป็นไฟล์ psd สามารถนำไปแก้ไขได้ในโปรแกรม Photoshop


โดย : พิภัตน์ เผ่าจินดา 12 June 2012