หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Educational Administration)
  • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปกติ(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

  • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Educational Research and Evaluation)
  • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560