หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Administration)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Technology and Communications)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
  หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
  อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Non-formal Education for Sustainable Development)
  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน