คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Educational Administration)
  • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • ชื่อปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  • อักษรย่อปริญญา (English): M.Ed. (Curriculum and Instruction)
  • Download เอกสารคู่มือ หลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน