สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตสาศตร์
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  2. วิชาเอกเคมี
  3. วิชาเอกฟิสิกส์
  4. วิชาเอกชีววิทยา
  5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางอุไรวรรณ ขวัญไฝ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1630