สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  1. วิชาเอกภาษาไทย
  2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  1. วิชาเอกการประถมศึกษา
  2. วิชาเอกศิลปศึกษา
  3. สาขาวิชาพลศึกษา
  4. สาขาวิชาสุขศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางอุไรวรรณ ขวัญไฝ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1630

นางสุวรรณี วิถีเทพ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1643