สาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

Ph.D. (Research Design and Statistics)
The Florida State University, U.S.A.
การวัดและวิจัยทางการศึกษา
chidchanok.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทิพย์ เพ็ชรอุไร

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติวิจัยการศึกษา
ontip.p@psu.ac.th

อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

ปร.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวัดและประเมินผลการศึกษา
narongsak.r@psu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
jirawat.tu@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติประยุกต์ทางการศึกษา
afifi.l@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา ธรรมชาติ
(ลาศึกษาต่อ)

ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจัยการศึกษา
juta.t@psu.ac.th

อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา

ศษ.ม.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
yupawat@gmail.com

อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวัดและประเมินผลการศึกษา
mahdee.w@psu.ac.thอาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง

ศษ.ม.(การวัดผลและวิจัยทางการศึกษา)/2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวัดและประเมินผลการศึกษา
rohana_woli@hotmail.com

อาจารย์บุษบรรณ เชิดเกียรติสกุล
(ลาศึกษาต่่อ)

วท.ม.(วิธีวิทยาการวิจัย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถิติประยุกต์
busaban.c@psu.ac.th

อาจารย์ ดร. วัชรินทร์ หนูสมตน

ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, จิตวิทยาการบริหาร
nwatcharin@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี จงรักษ์

Ph.D. (School Psychology)
Texas A & M.U. U.S.A.
การปรึกษาแบบบุคคลและแบบกลุ่ม, จิตบำบัด
dchongruk@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุใจ ส่วนไพโรจน์

Ph.D. (Counseling Psychology)
University Utara Malaysia.
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม,
การจัดกิจกรรมโฮมรูมแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว,
จิตวิทยาและเทคนิคการจัดการเรียน
ssujai@bugna.pn.psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา

Ph.D.(Educational Psychology)
Panjab University, India.
จิตวิทยาการศึกษา, จิตวิทยาสังคม, แรงจูงใจและเชาวน์อารมณ์, เจตคติ
ariyakuha@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา ปริญญาพล
(ลาศึกษาต่อ)

วท.ม. (จิตวิทยาให้การปรึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตวิทยาคลีนิก, จิตวิทยาการให้การปรึกษา
pprinyapol@gmail.com

อาจารย์ ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอน
sbunrome@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร
(ลาศึกษาต่อ)

วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตวิทยาคลีนิก, วิจัยและทดสอบทางจิตวิทยา
wprohmpetch@gmail.com

อาจารย์ ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
จิตวิทยาการศึกษา, วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
mhtdhanan@gmail.com

อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์

วท.ม. (สุขภาพจิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาคลินิก
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
tinnaphat.k@psu.ac.th

อาจารย์สรินฎา ปุติ

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จิตวิทยาสุขภาพ, จิตวิทยาสารเสพติด,
จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
psarinda@gmail.com

อาจารย์วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์

วท.ม.(จิตวิทยาคลีนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล
จิจิตวิทยาคลีนิค, สุขภาพจิต
weeraphong.c@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์พวงสร้อย วรกุล

วท.บ.(จิตวิทยาคลีนิค)

วท.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
จิจิตวิทยาคลีนิค, สุขภาพจิต
puangsoi.w@psu.ac.th

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาจิตวิทยา
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  1. สาขาจิตวิทยา
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
  1. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (กำลังปรับปรุง)
 5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. สาขาจิตวิทยา
 7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1627

โทร: 073-337381

FAX: 073-348322

นางสาวจิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1630