ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

Ph.D. (Research Design and Statistics)
The Florida State University, U.S.A.
การวัดและวิจัยทางการศึกษา
chidchanok.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทิพย์ เพ็ชรอุไร

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติวิจัยการศึกษา
ontip.p@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

Ph.D. (Research Design and Statistics)
The Florida State University, U.S.A.
การวัดและวิจัยทางการศึกษา
chidchanok.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทิพย์ เพ็ชรอุไร

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติวิจัยการศึกษา
ontip.p@psu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

Ph.D. (Research Design and Statistics)
The Florida State University, U.S.A.
การวัดและวิจัยทางการศึกษา
chidchanok.c@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทิพย์ เพ็ชรอุไร

ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติวิจัยการศึกษา
ontip.p@psu.ac.th

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  2. สาขาวิชาภาวะผู้นาและนวัตกรรมทางการศึกษา
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  2. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  1. วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1624

นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1624

นายสมนึก แก้วมีศรี

โทร: 1654

นายนิคม แดงมะแจ้ง

โทร: -

นางสาวมณฑา ไชยแสง

โทร: 1653

นายอับดุลฮาเล็ม มาลา

โทร: 1658