สาขาวิชาการบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร หฤทัยธนาสันติ์

Ph.D. (Education)

การบริหารการศึกษา

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

ป.เอก (การบริหารการศึกษา)


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

Ph.D. (Educational Administration)
การศึกษา/บริหารการศึกษา
CV : ประวัติบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ

ป.เอก (บริหารการศึกษา)

การบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

ป.เอก (การบริหารการศึกษา)

การบริหารการศึกษา

ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด

ป.เอก (การบริหารการศึกษา)


อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์

ป.โท (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)


รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล

ป.เอก (Educational Technology )

การออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ป.เอก (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์

ป.เอก (Higher and Continuing Education)


รองศาสตรจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์

ป.เอก (Educational Technology Panjab University)

เทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง

ป.โท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ป.เอก (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


อาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์

ป.โท (animation)


อาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรตา

ป.โท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


อาจารย์ชไมพร อินทร์แก้ว

ป.โท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


อาจารย์มณฑล ผลบุญ

ป.โท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  2. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  1. วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี 2562
  1. วิชาเทคโนโลยดีิจิทัลและส่ือสารการศึกษา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนาภรณ์ สมใจ

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1624

นางสาวปวีทิพย์ ทองศรีสุข

เลขานุการภาควิชา

โทร: 1624

นายสมนึก แก้วมีศรี

โทร: 1654

นายนิคม แดงมะแจ้ง

โทร: -

นางสาวมณฑา ไชยแสง

โทร: 1653

นายอับดุลฮาเล็ม มาลา

โทร: 1658