ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพ

กำหนดการและการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE: AUN-QA และการประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศปี 2558-2561(Educational Criteria for Performance Excellence: EdPex) ประจำปีการประเมิน 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 60

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 59

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานประกันคุณภาพปี 58

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

โครงสร้างการบริหาร

อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

โทร: 1068

นางปนิดา ดำรงสุสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร: 1068