หน้าแรก - Home
 
 
 
               
 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
1. ระยะเวลาอบรม และค่าลงทะเบียน
1.1.
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวนวันอบรม 5 วัน รับรุ่นละ 40 คน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง)
1.2.
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวนวันอบรม 4 วัน รับรุ่นละ 40 คน ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง)
2. สถานที่จัดอบรม
2.1
ห้อง 10305-10306 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.1
ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)
3.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมรายชื่อพร้อมจัดส่งมายังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
3.3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน (ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา)
3.5
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา แจ้งความจำนงค์เข้ารับการพัฒนา โดยเลือกกำหนดการ "วันอบรม" ด้านล่าง และโทรศัพท์แจ้งคณะศึกษาศาสตร์ ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศรายชื่อ ที่หมายเลข 073 350347
 
วันอบรม
เวลาอบรม
จำนวนรับ ผอ/รอง ผอ
จำนวนรับ ครู
เชี่ยวชาญ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชำนาญการพิเศษ
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
07 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
-
14 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
21 กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
28 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
04 สิงหาคม - 07 สิงหาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
11 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
-
18 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
25 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
01 กันยายน - 04 กันยายน 2555
09.00-16.00
-
-
-
40
หมายเหตุ
กรณีผู้เข้ารับการพัฒนาสมัครเข้ามาไม่ถึง 40 คนต่อรุ่น หน่วยพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนไปจัดในรุ่นถัดไป
เมื่อจองวัน เวลาเข้ารับการพัฒนา และชำระเงินแล้ว แต่ไม่มาเข้ารับการพัฒนาถือว่าสละสิทธิ์
3.6
มื่อเลือก "วันอบรม" เรียบร้อยแล้ว โปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน 10 วันก่อนถึงกำหนดการอบรมในแต่ละรุ่น โดยสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้ 2 ช่างทาง คือ
  ช่องทางที่ 1 ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ช่องทางที่ 2 โอนเงินผ่านธนาคาร
    ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)
    ชื่อบัญชี : คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตาน
    เลขที่บัญชี : 704-224253-9
    ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
3.7
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงินผ่านทางโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 073 348322 พร้อมระบุ 1) ชื่อ-นามสกุลผู้โอน 2) หลักสูตรที่ต้องการเข้ารับพัฒนา และ 3) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ดาวโหลดแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน)
3.8
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา ในการอบรม ภายใน 15 วันนับจากวันประกาศรายชื่อ (ดูประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน และมีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในแต่ละรุ่น)
3.9
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันประกาศรายชื่อ
3.10
ประเมินผลการพัฒนา
3.11
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.12
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาให้แก่ส่วนราชการและสถาบันพัฒนาครู คณะจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ
4. การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการพัฒนา
4.1
สำหรับผู้เข้าร่วมการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ให้จัดทำรายงานตามใบกิจกรรม "ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง"มีรายละเอียดดังนี้
 
1)
จัดทำรายงานตามใบกิจกรรม "ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญ
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
      1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
      2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา
      3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
      1. การเป็นผู้นำทางวิชาการ
      2. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
      3. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
      4. จิตวิทยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
      5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุรภาพการปฏิบัติงานของครูชำนาญพิเศษ
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ความเป็นครู
      1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
      2. วินัยและจรรยบรรณวิชาชีพ
      3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      1. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2)
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงานประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จำแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 ตามลำดับ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) กำหนดส่งวันแรกของการเข้ารับพัฒนา
 
               
 
 
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel : 073 350346 E-mail : ascc.edu.psu@gmail.com