EDU TV

Pattani Education Sandbox

นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาปัตตานี

Mathematical process in daily life and its application in classroom

กิจกรรมวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

MV. แสงศึกษาศาสตร์

รางวัลผลงานดีเด่นสาขาการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

รางวัล ผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ สุนทรียะ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัล อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัลจาก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ประเภท

การบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย"

แนะนำบุคลากรสายสนับสนุน

รวมพลังปัตตานี รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

การจัดการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รางวัล Ambassador for a Day 2021

ค่ายเทคโน ฯ อาสาเพื่อพัฒนาสังคม

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ : The Secret Art

การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างเนื่องในวันครู และบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

EDU SAY HI EP2 รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 วิทยาเขตปัตตานี ประเภทห้องเรียนขนาดเล็ก

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการเวทีคุณภาพ 2563 การจัดการเรียนรู็โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ชาวศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกๆ ท่าน สู้และผ่านพ้น สถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการ smart people คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
สวัสดีปีใหม่ 2563
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 “เบ่งบาน สราญใจ รับปีใหม่ 2563”
อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่ดิจิตอลในอนาคต
folk tales
รายงานการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนา
รายงานการดำเนินโครงการ open approach
รายงานการดำเนินโครงการ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
รายงานการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพครูผู้สอนตาดีกา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานการดำเนินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathmatics Program : SMP
รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ/สาขาวิชา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Run with Teachers


Designed by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301