EDU TV

รางวัลผลงานดีเด่นสาขาการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

รางวัล ผลงานดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ สุนทรียะ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัล อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2564

รางวัลจาก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ประเภท

การบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย"

แนะนำบุคลากรสายสนับสนุน

รวมพลังปัตตานี รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

การจัดการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รางวัล Ambassador for a Day 2021

ค่ายเทคโน ฯ อาสาเพื่อพัฒนาสังคม

การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ : The Secret Art

การมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างเนื่องในวันครู และบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564

การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

EDU SAY HI EP2 รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 วิทยาเขตปัตตานี ประเภทห้องเรียนขนาดเล็ก

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีในโครงการเวทีคุณภาพ 2563 การจัดการเรียนรู็โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ชาวศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกๆ ท่าน สู้และผ่านพ้น สถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการ smart people คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
สวัสดีปีใหม่ 2563
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 “เบ่งบาน สราญใจ รับปีใหม่ 2563”
อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่ดิจิตอลในอนาคต
folk tales
รายงานการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนา
รายงานการดำเนินโครงการ open approach
รายงานการดำเนินโครงการ สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
รายงานการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพครูผู้สอนตาดีกา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานการดำเนินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathmatics Program : SMP
รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ/สาขาวิชา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Run with Teachers


Designed by Freepik


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301