ท่านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างได้ตามรายการที่ท่านต้องการ
*หมายเหตุ แบบฟอร์มการลาต่างๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบการลาเป็นการลาผ่านระบบ MIS DSS

สำนักงานเลขานุการ

การลาประเภทต่างๆ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน *
LinkTo
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว *
LinkTo
แบบฟอร์มการลากิจ/พักผ่อน ไปต่างประเทศ *
LinkTo
แบบฟอร์มการลาอุปสมบท
LinkTo
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
LinkTo

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ

Download
แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ
Download

ฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน / หนังสือเดินทาง
Download
แบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก.พ.ให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ
Download

ฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Download
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Download
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Download
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
Download

ฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
Download
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย
Download
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
Download
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
Download
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Download

ฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง-ข้าราชการ
Download
แบบฟอร์มการกรอกภาระงาน
Download
แบบฟอร์มการกรอกภาระงาน (อาจารย์สาธิต)
Download
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ
Download

แบบประเมินทั่วไป

แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ก บริหาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ก บริหาร

Download
Download

แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ก วิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ก วิชาการ

Download
Download

แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ข ค
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ข ค

Download
Download

แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
---> ตำแหน่งวิชาการ
        - แนวคิดและหลักการ
        - แบบประเมิน

---> ตำแหน่งวิชาชีพ
        - แนวคิดและหลักการ
        - แบบประเมินDownload
Download

Download
Download

แบบประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร
Download
แบบประเมิน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 7-8
Download
แบบประเมินคุณภาพงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น
Download
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
Download

ฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
แบบฟอร์มตารางสอน
Download
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร์
Download
แบบฟอร์มขอใช้คอมพิวเตอร์โนตบุคนอกสถานที่ ภายในวิทยาเขต
Download
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Download

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ตัวอย่างในการขออัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
Download
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
Download
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการที่แล้วเสร็จ
Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ์
Download
ฟอร์มการเขียนโครงการของบประมาณเงินรายได้คณะ
Download
ฟอร์มการเขียนโครงการงบประมาณแผ่นดิน
Download
ฟอร์มครุภัณฑ์
Download

บัณฑิตศึกษา
- บว. 1 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ใช้ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์    แต่ยังหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมไม่ได้)
- บว.2 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- บว.2/1 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- บว.3 : ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์
- สรุปย่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- บว.3/1 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงการทำวิทยานิพนธ์
- บว.4 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- บว.4/1 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- บว.5 : คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์
- บว.6 : คำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้
- บว.13 : การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- บว.13/1 : คำร้องขอให้พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
- ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
- ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา
- เบิกเงินทุนการวิจัยและรายการหัวข้อที่จะต้องส่ง ในแผ่นดิสก์เก็ต
- รายชื่อพร้อมสาขาชำนาญการของอาจารย์หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- บันทึกข้อความขอกำหนดวันสอบวิทยานิพนธ์
- แบบรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิชาวิทยานิพนธ์
- ฟอร์มตรวจสอบข้อมูลยืมทรัพยากรค้างห้องสมุด
- ฟอร์มตรวจสอบแผ่นดิสก์เก็ตวิทยานิพนธ์
- คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

งานทะเบียนนักศึกษา

เกี่ยวกับตารางสอนและรายวิชา

+++ แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
+++ แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
+++ แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
+++ แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
+++ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
+++ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาหรือสถานที่เรียน
คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน
+++ ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง-ต่ำกว่าระเบียบ
+++ คำร้องกรณีพิเศษ
+++ บัตรลงทะเบียนเรียน
+++ บัตรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
+++ บัตรเพิ่ม-ถอน-ถอนW
คำร้องอื่นๆ
+++ คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
+++ คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา(กรณีย้ายคณะ/สาขาวิชาเอก)

+++ คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี