++แบบฟอร์มงานต่างๆ++
                ท่านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างได้ตามรายการที่ท่านต้องการ

สำนักงานเลขานุการ
การลาประเภทต่างๆ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน *
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว *
แบบฟอร์มการลากิจ/พักผ่อน ไปต่างประเทศ *
แบบฟอร์มการลาอุปสมบท
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ

แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ
*หมายเหตุ แบบฟอร์มการลาต่างๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบการลาเป็นการลาผ่านระบบ MIS DSS
<< กลับหน้าหลัก

ฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน / หนังสือเดินทาง
แบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก.พ.ให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ
<< กลับหน้าหลัก

ฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
<< กลับหน้าหลัก

ฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน
แบบฟอร์มใบยืมเงิน
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าเลี้ยงรับรอง
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน , ค่าสอนพิเศษ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าบรรณสารสงเคราะห์
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
<< กลับหน้าหลัก

ฟอร์มการปฏิบัติหน้าที่
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ลูกจ้าง-ข้าราชการ
แบบฟอร์มการกรอกภาระงาน
แบบฟอร์มการกรอกภาระงาน (อาจารย์สาธิต)
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ
<< กลับหน้าหลัก

แบบประเมินทั่วไป
แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ก บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ก บริหาร

Download

แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ก วิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ก วิชาการ

Download

แบบข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานสำหรับข้าราชการสาย ข ค

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการสาย ข ค

Download

แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
---> ตำแหน่งวิชาการ
        - แนวคิดและหลักการ
        - แบบประเมิน

---> ตำแหน่งวิชาชีพ
        - แนวคิดและหลักการ
        - แบบประเมินDownload
Download

Download
Download

แบบประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร
แบบประเมิน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 7-8
แบบประเมินคุณภาพงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
<< กลับหน้าหลัก

ฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มตารางสอน
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตร
แบบฟอร์มขอใช้คอมพิวเตอร์โนตบุคนอกสถานที่ ภายในวิทยาเขต
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<< กลับหน้าหลัก