++แบบฟอร์มงานต่างๆ++
                ท่านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างได้ตามรายการที่ท่านต้องการ

งานทะเบียนนักศึกษา
เกี่ยวกับตารางสอนและรายวิชา
แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาหรือสถานที่เรียน

คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตสูง-ต่ำกว่าระเบียบ
คำร้องกรณีพิเศษ
บัตรลงทะเบียนเรียน
บัตรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
บัตรเพิ่ม-ถอน-ถอนW

คำร้องอื่นๆ
คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา(กรณีย้ายคณะ/สาขาวิชาเอก)
คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่
<< กลับหน้าหลัก