คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 1. รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 2. รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
 3. ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ รองคณบดีและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 4. ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 5. ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
 6. นายจารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 7. นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 8. ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 9. นางสรินฎา ปุติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 10. ผศ. ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
 11. ดร.ธีระยุทธ รัชชะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา
 12. ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 13. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
 14. นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 15. ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 16. ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 18. ดร.นัทธี บุญจันทร์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 19. นายประทีป สุวรรณโร กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 20. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 21. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ เลขานุการ
 22. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ