คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธาน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิช รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
 4. ดร.วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและกิจการพิเศษ กรรมการ
 5. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ รองคณบดี กรรมการ
 7. ดร.เรชา ชูสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ
 8. ดร.ธีระยุทธ รัชชะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการศึกษา กรรมการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ
 10. ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กรรมการ
 11. อาจารย์ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา กรรมการ
 12. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 16. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 17. ดร.นัทธี บุญจันทร์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 18. อาจารย์ประทีป สุวรรณโร กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 19. ดร.อุสมาน สารี กรรมการคณะประเภทแต่งตั้ง กรรมการ
 20. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ เลขานุการคณะ เลขานุการที่ประชุม
 21. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม
 22. ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ผู้เข้าร่วมประชุม
 23. อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
 24. อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุม