คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 1. ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 2. รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
 3. ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ รองคณบดีและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 4. ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 5. นายจารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
 6. ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 7. นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 8. ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
 9. นางสรินฎา ปุติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 10. ดร.เรชา ชูสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
 11. ดร.ธีระยุทธ รัชชะ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
 12. ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 13. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
 14. นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 15. ผศ.ดร.อริยา คูหา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 16. ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 18. ดร.อุสมาน สารี กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 19. ดร.นัทธี บุญจันทร์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 20. นายประทีป สุวรรณโร กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 21. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 22. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ เลขานุการ
 23. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ