คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

 1. รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 2. ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 3. ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูมิรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 4. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
 5. นายจารึก อรรถสงเคราะห์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
 6. ดร.อลิสรา ชมชื่นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
 7. ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
 8. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. นางปานใจ แสงศิลาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนอนุบาลสาธิต
 10. นายตูแวยูโซะ กูจิผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 11. ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
 12. ดร.ธีระยุทธ รัชชะหัวหน้าภาควิชาการศึกษา
 13. ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 14. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
 15. นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 16. ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 17. ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 18. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 19. ดร.นัทธี บุญจันทร์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 20. นายประทีป สุวรรณโร กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 21. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
 22. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์ เลขานุการ
 23. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ