คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2511 จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแล โดยมีศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก และมีอาจารย์รุ่นแรก 11 คน

พ.ศ. 2512 จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา เป็นสาขาแรก
พ.ศ. 2530 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับปริญญาเอก