จำนวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรีหลักสูตร 4-5 ปี (2,886 คน)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (150 คน)
ระดับปริญญาโท(351 คน)
ระดับปริญญาเอก(42 คน)

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ(31 คน)
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว(1 คน)
ภาควิชาการบริหารการศึกษา(3 คน)
ภาควิชาการศึกษา(2 คน)
ภาควิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา(1 คน)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา(5 คน)
ภาควิชาพลศึกษา(1 คน)

จำนวนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก(27 คน)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท(46 คน)

What Client’s Say

“Duis fringilla nibh at aliquam dignissim. Nulla erat nulla, dignissim et volutpat sit amet, placerat placerat tortor. Integer felis orci, ornare non congue ut, iaculis non diam. ”

Tom Doe, Lorem Ipsum

“Duis fringilla nibh at aliquam dignissim. Nulla erat nulla, dignissim et volutpat sit amet, placerat placerat tortor. Integer felis orci, ornare non congue ut, iaculis non diam. ”

Tom Doe, Lorem Ipsum

News & Events

Sed a condimentum eros.
  • 20/08/13
Duis fringilla nibh at aliquam dignissim. Nulla erat nulla, dignissim et volutpat
Sed a condimentum eros.
  • 20/08/13
Duis fringilla nibh at aliquam dignissim. Nulla erat nulla, dignissim et volutpat

flickr