จำนวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรีหลักสูตร 4-5 ปี (2,886 คน)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (150 คน)
ระดับปริญญาโท(351 คน)
ระดับปริญญาเอก(42 คน)

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ(31 คน)
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว(1 คน)
ภาควิชาการบริหารการศึกษา(3 คน)
ภาควิชาการศึกษา(2 คน)
ภาควิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา(1 คน)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา(5 คน)
ภาควิชาพลศึกษา(1 คน)

จำนวนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำแนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก(27 คน)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท(46 คน)