จำนวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

ปริญญาตรีหลักสูตร 4-5 ปี (2,008 คน)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (286 คน)
ระดับปริญญาโท (238 คน)
ระดับปริญญาเอก (22 คน)

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ(33 คน)
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว(1 คน)
ภาควิชาการบริหารการศึกษา(1 คน)
ภาควิชาการศึกษา(2 คน)
ภาควิชาการประเมินและวิจัยทางการศึกษา(1 คน)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา(4 คน)
ภาควิชาพลศึกษา(1 คน)

จำนวนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก(31 คน)
ระดับปริญญาโท(39 คน)