TH EN

ผู้สนใจศึกษาต่อ

  • Bachelor

ปริญญาตรี

  • Master

ปริญญาโท

  • Phd

ปริญญาเอก


ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา