พบกับท่านรองฯ

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์โทรภายใน : 1602
e-Mail : jareuck.a@psu.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

VDO กิจกรรมต่าง ๆ

LMS (VC)

ระบบห้องเรียนเสมือน

MIS-center

ระบบ MIS-center

E-Mail

ระบบ E-mail นักศึกษา

eduit.pn.psu.ac.th