คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
จำนวน 1 รายการ  คือ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 บีทียู  จำนวน  9  เครื่อง

   กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
เวลา  09.00 – 16.00  น.  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงตามวัน เวลา สถานที่รับซอง 
ในวัน เวลาราชการ  ณ หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    และกำหนดเปิดซองเสนอราคา
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.
และเปิดซองพิจารณาใบเสนอราคาในวันเดียวกัน  ตามประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกในเวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ 073-313928-50 ต่อ 1611 หรือ 073-331301 ในวันและเวลาราชการ

สำเนาประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  04/2555
รายการ Spec เครื่องปรับอากาศ

Back