2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchanges - กทม.

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO RIHED)

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
“2016 International Workshop on Internationalization
and Academic Exchanges”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอวานีเอเทรียม เพชรบุรี กรุงเทพฯ

โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 25,000 บาท
(ได้รับส่วนลด 20 % หากลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2558)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง
โดยลงทะเบียนพร้อมส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ที่ http://www.rihed.seameo.org

เอกสาร

 

Back