อินโดนีเซีย - ทุน Darmasiswa 2016/2017 (Non-degree)

สถานทูตอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน
Darmasiswa 2016/2017 (Non-degree)
เพื่อศึกษาภาษา ศิลปะ อาหาร และการท่องเที่ยว ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทุนครอบคลุม: ค่าอาหาร ที่พัก, หนังสือเรียน, การเดินทางในอินโดนีเซีย, ค่ารักษาสุขภาพ
ผู้รับทุนรับผิดชอบ: ค่าเดินทางระหว่างประเทศ

ผู้สนใจสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดดัง เอกสาร
และเว็บไซต์ http://indonesia-oslo.no/application-for-darmasiswa-scholarship-20162017-is-now-opened/

Back