เมียนมาร์ "เปิดโลก ASEAN in Myanmar"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ

"เปิดโลก ASEAN in Myanmar"

ระหว่างวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2559

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน จำนวณ 8,000 บาท
กำหนดรับนักศึกษาทุกระดับ จำนวณ 20 คน
สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2559

http://interaffairs.psu.ac.th/index.php/annoucement/535-asean-in-myanmar-2

Back