สาธารณรัฐประชาชนจีน “The 2016 Experience SWUPL Summer Program”

Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
“The 2016 Experience SWUPL Summer Program” 

ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2559 (12 วัน)

โดยทาง SWUPL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย: 
. . .ค่าที่พัก 
. . .ค่าอาหาร 
. . .ค่าเดินทางภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
. . .และรถรับ – ส่ง สนามบิน 

ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มดังที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบ
. . .สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 1 ชุด 
และจัดส่งมายังฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสาร

Back