คณะ วจก. ม.อ. โครงการ FMS Summer School 2016

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

"FMS Summer School 2016 : Achieving Personal Excellence"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาในเครือข่าย AUN
ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2559
ค่าธรรมเนียมการสมัคร นักศึกษาไทย คนละ 1,200 บาท + เงินประกัน 600 บาท
(คืนเงินประกันหลังสิ้นสุดโครงการ)


ชำระทางบัญชี ชื่อ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่: 565-4322-430
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และแจ้งหลักฐานการชำระเงินทาง fms-ir@psu.ac.th
ทั้งนี้ ควรเก็บหลักฐานไว้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการค่ะ

ผู้สนใจ สามารถ
1.สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2559
2.สมัครผ่านคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสาร
เว็บไซต์ http://www.fms.psu.ac.th/index.php/information/studentnews/119-fms-summer-school-2016.html

Back