ทุน "โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทุนระยะสั้น 4 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559"

คณะศึกษาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ทุน "โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ทุนระยะสั้น 4 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559"

ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559
ณ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้บุคลากรทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ของคณะฯ โรงเรียนสาธิต และอนุบาลสาธิต เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เพิ่มพูน ฟื้นฟูความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559

รายละเอียดดัง ประกาศ     ใบสมัคร

หากต้องการสมัครโดยตรงหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวษวรส พึ่งรัศมี ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สายภายใน 1604

อีเมล peepae_1989@hotmail.com

Back