การรับเหรียญราชการชายแดนสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ปี 2556

    ตามหนังสือที่ มอ.001.01/ว083 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2556 เรื่องการรับเหรียญราชการชายแดนสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ปี 2556 โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งหนังสือพร้อมรายละเอียดการรับเหรียญฯ ผ่านระบบ E-DOCs วันที่ 28 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น  

    คณะศึกษาศาสตร์ จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอแจ้งรายละเอียดวิธีการขอรับเหรียญราชการชายแดนสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ปี 2556 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ข วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการ ดังนี้

กรณีหน่วยงานที่เสนอขอพระราชทานขอรับเหรียญให้ผู้ได้รับพระราชทาน

1.  ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวม สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน ของผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยผู้ได้รับพระราชทานต้องลงนามในสำเนาบัตร เพื่อรับรองว่ามอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการรับเหรียญแทน

2. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล หรือ สำเนาคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ (กรณีชื่อไม่ตรงกับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา)

3. ภาควิชา/หน่วยงาน รวบรวม ส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับพระราชทาน ที่หน่วยการ

เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559

ทั้งนี้รายละเอียดตัวอย่างตามเอกสารดังแนบ และสามารถตรวจสอบราชชื่อตามพระราชกิจจานุเบกษา ได้ที่ หน้าเวปคณะศึกษาศาสตร์ หรือระบบ E-DOCs

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ดาวน์โหลดข้อมูล รายชื่อ ตามพระราชกิจจานุเบกษา ที่นี่

Back