สกอ. ทุน DUO- Sweden ประจำปี 2016 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ด่วนที่สุด
สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน DUO- Sweden ประจำปี 2016

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏใน www.asemduo.org หัวข้อ DUO- Sweden
เอกสาร

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัคร online ได้ทาง www.asemduo.org
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

Back