โครงการ SEED San Beda 2016 ประเทศฟิลิปปินส์

AUNC ร่วมกับ San Beda College ประเทศฟิลิปปินส์
จัดโครงการ SEED San Beda 2016
ระหว่างวันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2559
ณ San Beda College และ Bauko, Mountain Province ประเทศฟิลิปปินส์
ตามรายละเอียดดังแนบ 

และ http://www.sanbeda.edu.ph/

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบัณฑิตฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 59 เพื่อดำเนินการต่อไป
โดยวิทยาเขตปัตตานี มีเงินสนับสนุนผู้เข้าร่วม 2 ราย รายละ 10,000 บาท

Back