ฟิลิปปินส์ โครงการ ASEAN Learning Expedition 2016

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดจัดโครงการ ASEAN Learning Expedition 2016
ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.59 ณ กรุงมินิลา ประเทศฟิลิปปินส์
โดยให้โควตาแก่ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 คน

รายละเอียดโครงการดัง เอกสารต้นเรื่อง ใบสมัคร หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง

   โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มคือ
   1. ประวัติส่วนตัว
   2. สำเนาบัตรนักศึกษา
*หากมีนักศึกษามาสมัครเกินโควตา จะมีการคัดเลือกการต่อไป

นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

Back