อินโดนีเซีย UNPAR SEED 2016

Parahyangan Catholic University กำหนดจัด
โครงการ Social Enterprise Economic Development Program 2016
(UNPAR SEED 2016)
ณ เมืองบนดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 30 กรกฏาคม 2559
โดยมีค่าเข้าร่วม คนละ 500 USD (ประมาณ 18,500 บาท)
ยังไม่รวมค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไทย-อินโดฯ

*เอกสารรายละเอียดโครงการ

ทั้งนี้ วิทยาเขตปัตตานีมีทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ 4 ราย รายละ 10,000 บาท
*เอกสารอ้างอิงการให้ทุน

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม ขอให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. ใบสมัครตามเอกสาร
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
3. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 1 เดือน (หากมี)
4. ประวัติย่อ CV/Resume
5. เอกสารอื่นๆ ที่อยากใส่มา หากเป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
6. สามารถปรับตัวและสื่อสารได้ มีความสนใจการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน

สามารถสมัครได้ภายใน 30 มิถุนายน 2559 ณ ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
จำนวน/ประเทศ

Back