ระบบประเมินการเรียนการสอน (ระบบใหม่)

ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องระบบประเมินการเรียนการสอน (ระบบใหม่) จะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 

ระบบประเมินการเรียนการสอน (ระบบใหม่) แบ่งเป็น 3 แบบประเมิน ดังนี้

     1. แบบประเมินรายวิชา

     2. แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     3. แบบประเมินการสอนของอาจารย์ (ประเมินอาจารย์ผู้สอน)

      คณะศึกษาศาสตร์จะเปิดระบบให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 เข้าประเมินผ่านระบบ MIS Center ตั้งแต่ วันอังคารที่ 5 -วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559  ตัวอย่าง

ระบบประเมินการสอนสำหรับนักศึกษา (ผู้ทำการประเมิน)

                      1. หน้าจอเมื่อเริ่มเข้าใช้งาน

 

 

 

                      2.  หน้าจอเมื่อคลิกเมนูระบบประเมิน (ตัวอย่าง การประเมินการสอนของอาจารย์)

 

                   3.  หน้าจอเมื่อคลิกรายชื่ออาจารย์ที่จะประเมิน

 

 


 

Back