โครงการ International Islamic Student-Network (IISN) รุ่น 9

ด่วนที่สุด
วอศ. ให้โควต้า นศ. คณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
International Islamic Student-Network (IISN) รุ่น 9 คณะละ 1 คน
เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย ระยะเวลา 1-2 ภาคเรียน *รายละเอียดดัง >> เอกสาร

-เอกสารสมัคร-
1. เรซูเม่/ประวัติย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   *โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ และ Facebook Account

2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (หากยังไม่มีสามารถมาสมัครได้ โดยให้ระบุด้วย)
3. ผลการศึกษา (Transcript) หากขอฉบับจริงไม่ทัน ให้พิมพ์จากระบบงานทะเบียน
   แล้วส่งฉบับจริงเมื่อผ่านการคัดเลือก

*เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเมื่อผ่านการคัดเลือก* โปรดเตรียมล่วงหน้า
1. ใบรับรองนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ขอที่งานทะเบียน ฉบับจริง
   (ติดต่อได้ที่งานทะเบียน อาคาร 2)

2. ผลการศึกษา (Transcript) ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง (ติดต่อได้ที่งานทะเบียน อาคาร 2)
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีน้ำเงิน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่สนใจ สมัครได้ที่ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 10
ภายในวันพุธที่ 17 ส.ค. 59
กำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 59
(โดยจะแจ้งเวลาให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง)

Back