กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจ
บรรยายโดยตัวแทนจาก Campus France
ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
.
ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559
ผ่าน 
E-mail: psu-international@psu.ac.th

.
ทั้งนี้ Campus France คือศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

มีทุนการศึกษาและวิจัยสำหรับผู้สนใจ อาทิ
-ทุนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย (Franco-Thai)
-ทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
-ทุนไอเฟล
-ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS)
-ทุน Eramus+ (Plus)
-ทุน SHARE ระหว่าง EU-ASEAN
-ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์
-ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
-โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai)

>>เอกสารแนบ<<

Back