การจัดตั้ง CTBTO Youth Group

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่องการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO)
และได้มีการจัดตั้ง CTBTO Youth Group โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปิดกว้างสำหรับนักเรียนและบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาที่สนใจในอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
รวมถึงส่งเสริมความเป็นสากลของ CTBT และระบบตรวจพิสูจน์ทาง CTBT
.
ผู้สนใจขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CTBTO Youth Group Support Team
ทาง E-mail: youthgroup@ctbto.org

>>เอกสาร<< 

Back