ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการ 2559

เรียน    บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน

             ด้วยสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจที่และประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์

              ในการนี้ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญประชุม วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1 สิงหาคม 2558– 31 กรกฎาคม 2559) ของแต่ละฝ่ายงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ปีงบประมาณ 2556 - 2560)

****ใคร่ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลตามแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ของแต่ละฝ่ายงาน/ภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้

                  1. เป้าประสงค์ / พันธกิจที่ / ประเด็นยุทธสาสตร์

                  2. โครงการ/กิจกรรม

                  3. เป้าหมายดำเนินการ

                  4. วันเวลา

                  5. งบประมาณ

                  6. วิธีการ

                  7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                  8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

                  9. ผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้หากฝ่ายงาน/ภาควิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงโครงการให้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ดาวน์โหลด ข้อมูลและแบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

             

Back