ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์  

คลิก>>เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

Back