ประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

      ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 เพื่อรับทุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ไปแล้วนั้น 

คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก อ่านประกาศ

Back