ประชุมคณาจารย์เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ในระบบ TOR Online รอบที่ 1/2560

ประชุมคณาจารย์เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ

ในระบบ TOR Online รอบที่ 1/2560  

 ห้องประชุมแคแสด คณะศึกษาศาสตร์   วันที่ 7 ตุลาคม 2559

 

Back