คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขยายโอกาส ใน 3 จว.ชต. (Lesson Study @ Open Approach)

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดดำเนินการอบรมโครงการ "พัฒนาศักภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “โดยใช้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) วันระหว่างที่ 26-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท/โรงแรม CS ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการเปิดอบรม และ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

     ทั้งนี้ อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะประธานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 108 โรงเรียน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนนำร่องจำนวน 9 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ มาเป็นวิทยากร ร่วมกับทีมวิทยากร อีก 5 ท่าน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม Click

Back